u zoekt vervoer

FVC biedt folle mear as gewoane passazjier ferfier allinne. Wy jouwe alle dagen Zorgvervoer sterk spesjalisearre soarch ynstellings en partikulieren, bygelyks:

 • Ferfier fan kliïnten mei ûntwikkelingssteurnis of ferstanlike beheining, dêr't it nedich is ûnder it tafersjoch fan kwalifisearre personiel
 • Ferfier fan groanyske en groanysk siken bern fan 0 jier yn in profesjonele en feilige wize Vervoer van cliënten met tracheostoma onder begeleiding van geregistreerde verpleegkundige
 • Ferfier fan kliïnten út de doelgroep Geriatrics, zwak âlderein, werom Dialysis
 • Tilvervoer, as dat nedich is, fan bêd ta bêd
 • Ferfier fan passazjiers yn lizzende yndividueel oanpast rolstuollen
 • Ek stean ferfier helpferliening heart by ús oanbod berik

Het Frysk Vervoer Collectief biedt veel meer dan regulier personenvervoer alleen. Wij verzorgen elke dag zeer specialistisch zorgvervoer voor zorginstellingen en particulieren, bijvoorbeeld:

 • Vervoer van cliënten met ontwikkelingsstoornissen of verstandelijke beperkingen, waar nodig onder begeleiding van gekwalificeerd personeel 
 • Vervoer van chronisch en langdurig zieke kinderen vanaf 0 jaar op een professionele en veilige wijze 
 • Transport kliïnten mei tracheostomy ûnder it tafersjoch fan registrearre ferpleechkundigen Vervoer van cliënten uit de doelgroepen geriatrie, kwetsbare ouderen, nierdialyse
 • Tilvervoer, desnoods van bed tot bed 
 • Vervoer van liggende passagiers in individueel aangepaste rolstoelen 
 • Ook permanente vervoersbegeleiding behoort tot ons aanbiedingspalet

Fries vervoer collectief

As jo sitte mei in spesifyk ferfier fraach dat net krekt anyone tabetroud? Nim dan kontakt mei ús op. Tegearre kinne wy wurkje it út.

Mocht u met een specifieke vervoersvraag zitten die u niet zomaar iedereen toevertrouwt? Neemt u vrijblijvend contact op. Samen komen we er wel uit.

Tel. 088 1164364