Over ons

FVC waard oprjochte op 1 jannewaris, 2016, as in suster selskip fan de Amsterdamske Transport Collective. It rjochtet him spesifyk op it Frysk, privee soarchsektor merk. Binnen dizze merk wol FVC as in oanbieder fan Zorgvervoer in útsûnderlike posysje troch it leverjen fan maatwurk, heech-kwaliteit ferfier produkten. Wy wolle biede ús klanten de meast útwurke foarm fan ferfier.

Wat de FVC ûnderskie fan oare ferfierders dat ferfier krekt meitsjen manier foar in breder "sleeve Zorgvervoer". De aktive rol fan de fêste bestjoerder (en eltse attendant) ûntstiet in bettere ferbining mei de eksploitaasje fan soarchynstellings en ferlet fan 'e ein brûker.

Yn gearwurking mei jimme, yndividueel of organisaasje, wy wurkje nau út alle ferfier missy. As it nedich is, wy geane troch de missy details op it plak, by in hûs besite oan de adressen yn kwestje.

Wy binne in leechdrompelige organisaasje. Us bestjoerders sprekke "deselde taal" as it personiel fan 'e soarch en harren earste punt. Troch help fan reguliere bestjoerders wurde presintearre mei itselde materiaal op in fêst kontrakt "taal drompels". Fanwege dit berikberheid sille alle belanghawwenden better fasilitearre.

Doe't FVC is grutte klam op ynterne en eksterne kommunikaasje. Dizze kommunikaasje is altyd dien op basis fan feiten en net op de útgongspunten. De "te berikken" op alle nivo fan ús organisaasje is in betingst foar it súkses fan eltse kontrakt. Alle meiwurker fan de AVC belutsen by it útfieren fan jo opdracht, mei namme en kontakt ynformaasje bekend mei de belanghawwenden yn jo organisaasjeHet Frysk Vervoer Collectief is opgericht op 1 januari 2016, als zusteronderneming van het Amsterdams Vervoer Collectief. Het richt zich specifiek op de Friese, particuliere zorgmarkt. Binnen deze markt wil het FVC als aanbieder van zorgvervoer een uitzonderingspositie innemen door het leveren van maatgesneden, kwalitatief hoogwaardige vervoersproducten. We willen onze klanten de meest uitgewerkte vorm van vervoer bieden.

Wat het FVC onderscheid van andere vervoersondernemingen is dat gewoon vervoer plaatsmaakt voor een bredere “koker van zorgvervoer”. De actievere rol van de vaste chauffeur (en zijn eventuele begeleider) zorgt voor een betere aansluiting op de operatie van de zorginstellingen en wensen van de eindgebruiker.

In samenwerking met u, particulier of organisatie, werken we elke vervoersopdracht nauwgezet uit. Indien nodig nemen we van te voren de opdrachtdetails ter plekke op, tijdens een huisbezoek aan de betrokken adressen.

Wij zijn een laagdrempelige organisatie. Onze chauffeurs spreken “dezelfde taal” als de medewerkers van de zorginstelling en zijn hun eerste aanspreekpunt. Door het inzetten van vaste chauffeurs met hetzelfde materieel op een vaste opdracht worden “taalbarrières” geslecht. Door deze laagdrempeligheid zullen alle betrokkenen beter worden gefaciliteerd.

Bij het FVC wordt grote waarde gehecht aan in- en externe communicatie. Deze communicatie vindt altijd plaats op basis van feiten en niet op aannames. Het “bereikbaar zijn” op ieder niveau van onze organisatie is een absolute voorwaarde tot het slagen van iedere opdracht. Iedere medewerker van het AVC die betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht, is met naam en contactgegevens bekend bij de betrokkenen binnen uw organisatie  

Fries vervoer collectief

As jo sitte mei in spesifyk ferfier fraach dat net krekt anyone tabetroud? Nim dan kontakt mei ús op. Tegearre kinne wy wurkje it út.

Mocht u met een specifieke vervoersvraag zitten die u niet zomaar iedereen toevertrouwt? Neemt u vrijblijvend contact op. Samen komen we er wel uit.

Tel. 088 1164364


Extern nieuws