Onze chauffeurs:


 • Ha bewiisd ûnderfining yn it Frysk Soarch.
 • Binne jo as passazjier de earste punt.
 • Support jo wannear't dat nedich is.
 • Binne belibbe en korrekt.
 • Hawwe in aktive hâlding en wêze helpful.
 • Om hawwe in privee telefoannûmer en kin berikt by lokale tariven.
 • Taking wylst riden oant jo adres petear, sadat jo witte se komme en kinne jo tariede rêstich op jo fertrek.
 • Binne yn it besit fan in ûntheffing foar it brûken fan de tramwegen yn Amsterdam dêrmei foarkommen ûnnedich lang reistiden.
 • Binne kwalifisearre te fieren libben-saving aksjes, ynklusyf it brûken fan in AED.
 • Binne bewust fan de muoite fan kommunikaasje. Dêrom, se hawwe fierder oplieding troch Kentalis yn ynsetten stypjend stjoerings en byldzjende kommunikaasje.


 • Hebben aantoonbare werkervaring in de Friese Zorg.
 • Zijn voor u als passagier het eerste aanspreekpunt.
 • Ondersteunen u waar nodig.
 • Zijn beleefd en correct.
 • Hebben een actieve werkhouding en zijn hulpvaardig.
 • Beschikken over een eigen telefoonnummer en zijn bereikbaar tegen lokaal tarief.
 • Nemen tijdens het aanrijden naar uw adres telefonisch contact op, zodat u weet dat zij in aantocht zijn en u zich rustig kunt voorbereiden op uw vertrek.
 • Zijn in het bezit van een ontheffing voor gebruik van de trambanen in Amsterdam waardoor onnodig lange rijtijden worden vermeden.
 • Zijn gekwalificeerd om levensreddende handelingen te verrichten, waaronder het gebruik van een AED.
 • Zijn zich bewust van de moeilijkheid van goede communicatie. Daarom hebben zij zich laten bijscholen door Koninklijke Kentalis op het gebied van het inzetten van ondersteunende gebaren en visuele communicatiemiddelen.

Fries vervoer collectief

As jo sitte mei in spesifyk ferfier fraach dat net krekt anyone tabetroud? Nim dan kontakt mei ús op. Tegearre kinne wy wurkje it út.

Mocht u met een specifieke vervoersvraag zitten die u niet zomaar iedereen toevertrouwt? Neemt u vrijblijvend contact op. Samen komen we er wel uit.

Tel. 088 1164364