Direkt kontakt: 088 1164364

Foar mear ynformaasje of in frijbliuwende ôfspraak belje it boppesteande nûmer.

Bewaren

Frysk Vervoer Collectief

It Frysk Vervoer Collectief stiet garant foar kwaliteit troch jierrenlange erfaring yn it soarchferfier. In Frysk-Hollânsk inisjatyf, spesjalisearre yn it ferfier fan klanten mei in soarchfraach.

   BewarenDirect contact: 088 1164364

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bel bovenstaand nummer.

Fries vervoer collectief

Het Frysk Vervoer Collectief staat garant voor jarenlange ervaring in het zorgvervoer. Een Fries-Hollands initiatief, gespecialiseerd in het vervoer van klanten met een zorgvraag.